Home » Uncategorized » Bước trải nghiệm của sinh viên IS tại ISCSC

Bước trải nghiệm của sinh viên IS tại ISCSC

- Các sinh viên thuộc nhóm CTV của ISCSC đã có bước trải nghiệm thực tế thông qua việc tổ chức sự kiện SML – Kỹ năng Tự lãnh đạo và Quản lý bản thân vào ngày 1.12.2011 tại Khoa Quốc tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội