Home » Uncategorized » Đào tạo CTV về Kỹ năng xây dựng và viết dự án

Đào tạo CTV về Kỹ năng xây dựng và viết dự án

Trong tháng 2.2012, các sinh viên thuộc nhóm CTV của sẽ có buổi đào tạo tại Khoa Quốc tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội tiếp sau buổi đào tạo ngày 15.1.2012